Nghi lễ hành trì
Nghi Thức tụng kinh Phổ Môn
TVHQ
20/07/2011 05:38 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


Nghi Thức: TỤNG KINH PHỔ MÔN

NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI

(Thắp đèn, đốt nhang xong, toàn thể đứng ngay ngắn, chắp tay trước ngực, mật niệm)

TỤNG PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN

Úm Lam Xóa Ha (ba lần)

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN

Úm ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám (ba lần)

(Vị chủ lễ thắp ba cây nhang, quỳ ngay thẳng, cầm nhang ngang trán, niệm bài Cúng Hương)

CÚNG HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính,

Gởi theo đám mây hương.

Phảng phất khắp mười phương,

Cúng dường ngôi Tam Bảo.

Thề trọn đời giữ dạo,

Theo tự tánh làm lành.

Cùng pháp giới chúng sanh,

Phật từ bi gia hộ.

Tâm Bồ đề kiên cố,

Xa bể khổ nguồn mê,

Chóng quay về bờ giác.

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát (ba lần, xá ba xá)

BÀI NGUYỆN CHUÔNG

(Nhịp hai tiếng chuông)

Nguyện tiếng chuông lành thông các cõi,

Thiết vi, địa ngục cũng nghe rành.

Nghe rồi thân tịnh, tâm tròn sáng,

Tất cả chúng sanh Phật đạo thành.

(Nhịp một tiếng chuông)

Nghe chuông phiền não tiêu tan,

Bồ đề tâm trí mở toan huệ mầu.

Lìa xa địa ngục thảm sầu,

Khỏi nơi hầm lửa đặng cầu chân tâm.

Nguyện tu thành Phật chẳng lầm,

Độ trong sanh chúng hết lâm tai nàn.

Án, dà ra đế dạ, ta bà ha (ba lần, nhịp ba tiếng chuông)

BÀI KỆ KHEN PHẬT

Phật là vua pháp tối cao,

Khắp trong ba cõi chẳng sao sánh tày.

Trời người đồng kính đạo Thầy,

Cha lành hết thảy bốn loài chúng sanh.

Nay con quy mạng thực hành,

Ngưỡng mong trừ dứt nghiệp sanh ba đời.

Tỏ ra khen ngợi những lời,

Dầu cho ức kiếp chẳng nơi nào cùng. (Một tiếng chuông)

KỲ NGUYỆN

Nay chư đệ tử chúng đẳng hiệp bổn đạo thập phương Phật tử cung tựu Phật tiền, kính dâng một nén tâm hương, ba nghiệp tinh cần, cúi đầu đảnh lễ. Nguyện y lời Phật dạy, trì tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, quyết theo Phật pháp làm lành, báo đền công ơn hóa độ. Tâm Bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, cùng pháp giới chúng sanh, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành viên mãn, mau chứng quả Vô thượng Bồ đề. Ngưỡng mong Phật trí cao vời, từ bi chứng giám.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (ba tiếng chuông, ba lạy)

BÀI KỆ LỄ PHẬT

Sự lạy Phật vốn không, yên tĩnh,

Đạo cảm giao khó tính, khôn bàn.

Nay con thân ở đạo tràng,

Cũng như kết chặt vào đoàn ngọc châu.

Mười phương Phật hiện bầu linh ảnh,

Có bóng con cùng sánh các ngài.

Từ chân cho chí mặt mày,

Cúi đầu đảnh lễ nguyện rày quy y.

Án, phạ nhật ra học. (ba lần, xá ba xá)

ĐẢNH LỄ

- Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo. (một tiếng chuông, một lạy)

- Nam mô Ta Bà giáo chủ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật, Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Đại hạnh Phổ Hiền Bồ tát, Hộ pháp chư tôn Bồ tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (một tiếng chuông, một lạy)

- Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát, Đại lực Đại Thế Chí Bồ tát, Thanh Tịnh Đại hải chúng Bồ tát.(một tiếng chuông, một lạy)

BÀI KỆ SÁM HỐI

Đệ tử chúng con từ vô thỉ,

Gây bao tội ác bởi lầm mê.

Đắm trong sanh tử đã bao lần,

Nay đến trước đài vô thượng giác;

Biển trần khổ lâu đời luân lạc,

Với sinh linh vô số điêu tàn.

Sống u hoài trong kiếp lầm than,

Con lạc lõng không nhìn phương hướng.

Đoàn con dại, từ lâu vất vưởng,

Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng.

Xin hướng về núp bóng từ quang,

Lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước.

Bao tội khổ trong đường ác trược,

Vì tham, sân, si, mạn gây nên.

Con hôm nay giữ trọn lời nguyền,

Xin sám hối để lòng thanh thoát;

Trí huệ quang minh như nhựt nguyệt,

Từ bi vô lượng cứu quần sinh.

Ôi! Từ lâu ba chốn ngục hình,

Giam giữ mãi con nguyền ra khỏi.

Theo gót ngài vượt qua khổ ải,

Nương thuyền từ vượt bể ái hà.

Nhớ lời ngài, bờ giác không xa,

Hành thập thiện cho đời tươi sáng.

Bỏ việc ác, để đời quang đãng,

Đem phúc lành gieo rắc phàm nhân.

Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng,

Con nguyện được sống đời rộng rãi.

Con niệm Phật để lòng nhớ mãi,

Hình bóng người cứu khổ chúng sanh.

Để theo ngài trên bước đường lành,

Chúng con khổ, nguyền xin cứu khổ;

Chúng con khổ, nguyền xin tự độ,

Ngoài tham lam, sân hận ngập trời.

Phá si mê, trí huệ tuyệt vời,

Con nhớ đức Di Đà Lạc quốc.

Phật A Di Đà thân kim sắc,

Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm.

Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào,

Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc.

Trong hào quang hóa vô số Phật,

Vô số Bồ tát hiện ở trong.

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,

Chín phẩm sen vàng lên giải thoát.

Quy mạng lễ A Di Đà Phật,

Ở phương Tây thế giới an lành.

Con nay xin phát nguyện vãng sanh,

Cúi xin đức Từ bi tiếp độ.

Tội tánh vốn không, do tâm tạo,

Tâm nếu diệt thời tội sạch trong

Tội trong, tâm diệt thảy đều không.

Thế mới thật là chơn sám hối.

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát, Ma Ha Tát (ba tiếng chuông, ba lạy)

ÐẠI BI CHÚ

Nam Mô Ðại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. (ba lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lỵ thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (ba lần, ba tiếng chuông)

KỆ KHAI KINH

Pháp mầu vô thượng rất thẳm sâu,

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu.

Nay con nghe thấy chuyên trì tụng,

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát (ba lần)

DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH

QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM

Có Bồ tát là Vô Tận Ý,

Từ chỗ ngồi đứng dậy khoan thai.

Kính thành trịch áo bày vai,

Hướng về đức Phật chắp tay bạch rằng:

- Bạch đức Phật! Quán Âm Bồ tát,

Nhân duyên gì tên đặt Quán Âm?

Phật rằng: - Này gã thiện nam!

Nếu như muôn ức, trăm ngàn chúng sanh.

Bị khổ não điêu linh tai ách,

Nghe Quán Âm Bồ tát oai linh.

Một lòng khẩn thiết xưng danh,

Thời Bồ tát quán âm thanh cứu nàn.

Hoặc có kẻ thân lâm hỏa nạn,

Niệm Quán Âm lửa chẳng đốt thiêu.

Oai thần Bồ tát cao siêu,

Chúng sanh xưng niệm thoát điều nguy nan.

Hoặc có kẻ thân lâm thủy nạn,

Niệm Quán Âm chỗ cạn gặp liền.

Oai thần Bồ tát diệu huyền,

Chúng sanh xưng niệm thoát miền nguy nan.

Hoặc chúng sanh muôn ngàn trăm ức,

Cầu bạc vàng, bảo vật, trân châu.

Xa cừ, mã não, san hô,

Lưu ly, hổ phách, lộ đồ gian nguy.

Vào biển cả gặp khi gió bạt,

Thuyền tắp bờ La sát nguy nan.

Một người xưng niệm Quán Âm,

Mọi người nương cậy oai thần cứu an.

Hoặc có kẻ thân lâm đao nạn,

Niệm Quán Âm gãy đoạn gươm đao.

Oai thần Bồ tát nhiệm mầu,

Chúng sanh xưng niệm, nạn nào cũng qua.

Hoặc có quỷ Dạ Xoa, La sát,

Khắp tam thiên toan bắt chúng nhân.

Nghe xưng danh Quán Thế Âm,

Mắt không dám ngó, huống tầm hại ai.

Hoặc kẻ tội, hoặc người vô tội,

Bị gông cùm ràng trói tấm thân.

Xưng danh Bồ tát Quán Âm,

Gông cùm rời rã, tấm thân nhẹ nhàng.

Hoặc thương khách trên đàng hiểm trở,

Dắt gia nhân chuyên chở báu trân.

Đầy đàng oán tặc, ác nhân,

Một người trong bọn bình tâm xứng rằng:

"Các nam tử, xin đừng hốt hoảng,

Phải một lòng niêm tưởng Quán Âm.

Ngài ban vô úy diệu thâm,

Chúng ta xưng niệm nhất tâm thoát nàn:

- Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát",

Các thương nhân đồng phát tiếng xưng.

Nhờ xưng danh hiệu ân cần,

Đoàn thương nhân được thoát phần nguy nan.

Vô Tận Ý! Quán Âm Bồ tát,

Sức oai thần to tát dường kia. (chuông)

Nếu người dâm dục nhiều bề,

Niệm danh Bồ tát dứt lìa dâm tâm.

Nếu có kẻ nhiều sân, lắm hận,

Niệm Quán Ân hận tận, sân lìa.

Nếu người si chướng nhiều bề,

Niệm danh Bồ tát dứt lìa si tâm.

Vô Tận Ý! Quán Âm Bồ tát,

Sức oai thần to tát dường kia. (chuông)

Năng làm lợi ích nhiều bề,

Chúng sanh tâm niệm chớ hề lãng xao.

Nếu phụ nữ muốn cầu con cái,

Năng cúng dường lễ bái Quán Âm.

Cầu nam thì đặng sanh nam,

Cầu nữ sanh nữ, chí tâm đắc thành.

Cầu nam được trai lành đức trí,

Cầu nữ sanh gái quý đẹp xinh.

Trước trồng cội đức nhân lành,

Ai ai nhìn thấy kính thành ái thâm.

Vô Tận Ý! Quán Âm Bồ tát,

Sức oai thần to tát dường kia. (chuông)

Cúng dường lễ bái chi chi,

Chẳng hao mất phước, nên trì niệm danh.

Ví ai tưởng muôn nghìn Bồ tát,

Niệm nhiều tên như cát sông Hằng.

Sáu mươi hai ức gia tăng,

Sắm sanh tứ sự cúng dâng trọn đời.

Vô Tận Ý! Vậy ngươi suy nghĩ,

Công đức người dường ấy nhiều chăng?

Ngài Vô Tận Ý thưa rằng:

- Thế Tôn! Phước ấy vô ngần xiết chi!

Phật lại nói:- Bằng khi có kẻ,

Niệm Quán Âm cho chí một thời.

Cúng dường lễ bái đức ngài,

Phước so người ấy kẻ này như nhau.

Ngàn muôn ức kiếp sau chẳng dứt,

Niệm Quán Âm phước đức vô ngần. (chuông)

Ngài Vô Tận Ý bạch rằng:

- Thế Tôn! Bồ tát Quán Âm sao là.

Dạo khắp cõi Ta bà thế giới,

Vì chúng sanh giảng nói pháp lành.

Sức mầu phương tiện độ sinh,

Đâu là duyên cớ, cúi xin giải bày?

Phật mới bảo:- Hỡi này nam tử,

Có chúng sanh quốc độ xa gần.

Muốn cầu thân Phật độ dân,

Quán Âm liền hiện Phật thân hộ trì.

Cõi muốn được Bích Chi hóa độ,

Hiện Bích Chi vì đó giảng kinh.

Muốn Thanh văn đến độ sinh,

Hiện Thanh văn đến pháp lành tuyên dương.

Cõi muốn được Pham vương hóa độ,

Hiện Phạm vương vì đó giảng kinh.

Muốn cầu Đế Thích độ sinh,

Hiện thân Đế Thích pháp lành giảng phân.

Muốn Tự Tại Thiên thân hóa độ,

Hiện thân này vì đó giảng kinh.

Muốn Đại Tự Tại thân hình,

Hiện Đại Tự Tại thuyết minh độ trần.

Muốn Thiên Đại Tướng quân hóa độ,

Hiện Tướng quân vì đó giảng kinh.

Muốn Tỳ Sa đến độ sinh,

Hiện Tỳ Sa đến pháp lành giảng phân.

Muốn Tiểu vương dùng thân hóa độ,

Hiện thân này vì đó giảng kinh.

Muốn cầu Trưởng giả độ sinh,

Hiện thân Trưởng giả thuyết trình lý chân.

Muốn Cư sĩ dùng thân hóa độ,

Hiện thân này vì đó giảng phân.

Cõi nào muốn bậc Tể quan,

Hiện Tể quan đến luận bàn cao xa.

Cõi nào muốn Bà la môn độ,

Hiện thân này vì đó giảng kinh.

Muốn cầu Tứ chúng độ sinh,

Hiện thân Tứ chúng thuyết minh luận bàn.

Muốn phụ nữ của hàng Trưởng giả,

Bà la môn, Cư sĩ, Tể quan.

Tức thì hiện phụ nữ thân,

Tùy cơ nói pháp độ dân muôn ngàn.

Cõi muốn được đồng nam hóa độ,

Hiện đồng nam vì đó giảng kinh.

Muốn cầu đồng nữ độ sinh,

Hiện thân đồng nữ pháp lành giảng ra.

Muốn Thiên, Long, Dạ xoa, Càn thát,

Ca lầu la cùng các Tu la.

Khẩn na la, Ma hầu la,

Muốn cầu tất cả Nhân và Phi nhân.

Hiện thân đó ân cần nói pháp,

Phương tiện này độ khắp thế gian.

Muốn cầu thần Chấp Kim Cang,

Hiện thân thần Chấp Kim Cang độ trần. (chuông)

Vô Tận Ý! Quán Âm Bồ tát,

Thành tựu phần công đức oai linh.

Thần thông hiện các thân hình,

Dạo cùng khắp cõi độ sinh thoát nàn.

Các ngươi phải cúng dường chăm chỉ,

Chổ nguy nan vô úy ban ra.

Cho nên trong cõi Ta bà,

Gọi Vô úy thí đó là Quán Âm.

Vô Tận Ý thưa rằng:- Bạch Phật,

Con cúng dường Bồ tát Quán Âm.

Cởi xâu anh lạc bảo trân,

Báu mầu đáng giá nghìn, trăm lượng vàng.

Dâng Bồ tát, thưa rằng:- Nhân giả,

Nhận của này pháp thí bảo trân.

Bấy giờ Bồ tát Quán Âm,

Không ưng thọ lãnh bảo trân cúng dường.

Vô Tận Ý thưa cùng Bồ tát:

- Xin từ bi thọ nạp bảo trân.

Bấy giờ Phật bảo Quán Âm:

- Phải thương Tứ chúng cùng hàng Thiên, Long.

Vô Tận Ý trong vòng Bồ tát,

A tu la, Càn thát, Dạ xoa.

Ca lầu la, Khẩn na la,

Ma hầu la với Nhân và Phi nhân.

Mà thọ lãnh bảo trân anh lạc,

Tức thời ngài Bồ tát Quán Âm.

Thương trong Tứ chúng các hàng,

Thiên, Long, Nhân với các đoàn Phi Nhân.

Nhận anh lạc hai phần phân tách,

Kính dâng lên hai đức Phật đà.

Một phần dâng Phật Thích Ca,

Một phần phụng tháp Phật Đa Bảo gần. (chuông)

- Vô Tận Ý! Quán Âm Bồ tát,

Có sức thần to tát dường kia.

Ta bà tự tại đi về,

Ngài Vô Tận Ý kệ thi hỏi rằng:

Đức Thế Tôn tướng tốt,

Con xin hỏi lại rằng:

Nhân duyên gì Bồ tát,

Tên gọi Quán Thế Âm?

Phật hoàn toàn tướng quý,

Kệ đáp Vô Tận Ý:

- Người nghe lực Quán Âm,

Khắp nơi nơi hiện thị.

Hầu nhiều ngàn ức Phật,

Nhiều kiếp khó lường biên.

Quán Thế Âm Bồ tát,

Phát rộng thanh tịnh nguyện. (chuông)

Ta vì ngươi lược thuyết,

Nghe thấy niệm Quán Âm.

Các khổ não tiêu diệt,

Nếu một niệm thành tâm.

Dầu ai có ác tâm,

Xô té hầm lửa độc.

Nhờ lực niệm Quán Âm,

Hầm lửa thành ao nước.

Hoặc ai chìm biển cả,

Mắc nạn quỷ, rồng cá.

Nhờ lực niệm Quán Âm,

Sóng gió không gây họa.

Hoặc có kẻ ác tâm,

Từ Tu Di xô ngã.

Nhờ lực niệm Quán Âm,

Như mặt trời không hạ.

Hoặc có kẻ đuổi phăng,

Từ Kim cang té xuống.

Nhờ lực niệm Quán Âm,

Một mảy lông chẳng tổn.

Hoặc giặc oán vây gần,

Đều cầm gươm muốn hại.

Nhờ lực niệm Quán Âm,

Lòng lành kia bỗng khởi.

Hoặc tội vua phạm nhằm,

Sắp thọ hình tuyệt mạng.

Nhờ lực niệm Quán Âm,

Đao liền gãy từng đoạn.

Hoặc mắc cảnh giam cầm,

Tay chân bị còng trói.

Nhờ lực niệm Quán Âm,

Tự nhiên đặng thóat khỏi.

Hoặc bị đầu độc ngầm,

Ai mưu hại mình khổ.

Nhờ lực niệm Quán Âm,

Mưu hại hườn về đó.

Hoặc gặp La sát gần,

Rồng độc cùng quỷ quái.

Nhờ lực niệm Quán Âm,

Thảy đều không dám hại.

Bị thú dữ vây quần,

Nhăn nanh xòe vuốt đón.

Nhờ lực niệm Quán Âm,

Vội tìm đường chạy trốn.

Rắn độc và bò cạp,

Hà hơi độc đốt khắp.

Nhờ lực niệm Quán Âm,

Nghe tiếng liền ẩn nấp.

Mây giăng sấm sét nháng,

Mưa đá tuôn hổn loạn.

Nhờ lực niệm Quán Âm,

Tức thời đều tiêu tán.

Chúng sanh vướng tai nàn,

Thân khổ bức gian nan.

Quán Âm sức trí diệu,

Năng cứu khổ thế gian.

Thần thông lực phi thường,

Quán Âm nhiều phương tiện.

Các quốc độ mười phương,

Không cõi nào chẳng hiện.

Các loài trong đường dữ,

Nhờ diệu lực Quán Âm.

Tam đồ cùng tứ khổ,

Khiến thoát khỏi lần lần.

Chơn quán, thanh tịnh quán,

Trí huệ quán rộng lớn.

Bi quán, Từ quán chung,

Thường nguyện thường chiêm ngưỡng.

Thể sáng suốt không dơ,

Mặt trời phá tuệ mờ.

Năng trừ tai gió, lửa,

Soi sáng khắp trần nhơ.

Thể Bi như sấm nổ,

Lòng Từ tợ mây giăng.

Rưới mưa pháp Cam lộ,

Diệt lửa phiền não trần.

Kiện thưa đến cửa quan,

Trong trận quân kinh hoàn.

Nhờ lực niệm Quán Âm,

Kẻ oán đều lui tán.

Tiếng diệu, tiếng quán thế,

Tiếng phạm, tiếng hải triều.

Tiếng thế gian khó tỷ,

Nên phải niệm thường nhiều.

Niệm niệm chớ nghi nan,

Quán Âm là Tịnh Thánh.

Hay làm chỗ dựa nương,

Cho kẻ trong khổ cảnh.

Đủ tất cả công đức,

Mắt lành trông chúng sanh.

Rộng không lường biển phước,

Nên kính lễ chí thành.

Có Bồ tát hiệu danh Trì Địa,

Từ chỗ ngồi đứng dậy bạch rằng:

- Chúng sanh nghe lực Quán Âm,

Thần thông thị hiện, phước tăng nghiệp mòn.

Khi Phật nói Phổ Môn diệu phẩm,

Chúng hội đông tám vạn bốn ngàn.

Nghe rồi đều thảy phát tâm,

Bồ đề vô thượng thậm thâm diệu huyền.

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh,

Quán Thế Âm Bồ tát, Phổ Môn Phẩm (ba tiếng chuông)

CHƠN NGÔN VIẾT

Án đa rị, đa rị, đốt đa rị, đốt đốt đa rị, ta bà ha. (ba lần)

LỤC TỰ ĐẠI MINH CHƠN NGÔN

Úm, Ma Ni Bát Mi Hồng (108 lần)

PHỔ MÔN TÁN

Phổ Môn thị hiện,

Cứu khổ tầm thanh.

Từ bi thuyết pháp,

Độ khắp mê tình.

Theo lời khẩn nguyện,

Cảm ứng tùy hình.

Tám nàn tiêu diệt

Bổn biển an ninh.

MƯỜI HAI LỜI NGUYỆN

Nam mô hiệu Viên Thông, danh Tự Tại, Quán Âm Như Lai, quảng phát hoằng thệ nguyện.

Nam mô nhứt niệm tâm vô quái ngại, Quán Âm Như Lai, thường cư Nam Hải nguyện.

Nam mô trụ Ta bà, U minh giới, Quán Âm Như Lai, tầm thanh cứu khổ nguyện.

Nam mô hàng tà ma, trừ yêu quái, Quán Âm Như Lai năng trừ nguy hiểm nguyện.

Nam mô thanh tịnh bình, thùy dương liễu, Quán Âm Như Lai cam lồ sái tâm nguyện.

Nam mô đại từ bi, năng hỷ xả, Quán Âm Như Lai, thường hành bình đẳng nguyện.

Nam mô trú dạ tuần vô tổn hoại, Quán Âm Như Lai thệ diệt tam đồ nguyện.

Nam mô vọng Nam nham, cần lễ bái, Quán Âm Như Lai, già tỏa giải thoát nguyện.

Nam mô tạo pháp thuyền du khổ hải, Quán Âm Như Lai, độ tận chúng sanh nguyện.

Nam mô tiền tràng phan, hậu bảo cái, Quán Âm Như Lai, tiếp dẫn Tây phương nguyện.

Nam mô Vô Lượng Thọ Phật cảnh giới, Quán Âm Như Lai, Di Đà thọ ký nguyện.

Nam mô đoan nghiêm thân vô tỷ tái, Quán Âm Như Lai, quả tu thập nhị nguyện.

(ba tiếng chuông, ba lạy)

QUÁN ÂM TÁN

Viên Thông hiệu quý,

Đại sĩ Quán Âm.

Mười hai nguyện lớn,

Quảng đại cao thâm.

Vào nơi khổ hải,

Độ khỏi mê tân.

Tầm thanh cứu khổ,

Chốn chốn hiện thân.

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ tát. (ba lần, ba tiếng chuông)

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA TÂM KINH

Quán Tự Tại Bồ tát hành thâm Bát Nhã Ba la mật đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá Lợi tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành thức diệc phục như thị.

Xá Lợi tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh , diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ Ðề Tát Ðỏa y Bát Nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố; vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật y Bát Nhã Ba la mật đa cố, đắc A Nậu Ða La Tam miệu Tam Bồ đề.

Cố tri Bát Nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chơn thật bất hư.

Cố thuyết Bát Nhã Ba la mật đa, tức thuyết chú viết:

Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha. (ba lần, ba tiếng chuông)

PHỔ HIỀN THẬP NGUYỆN

Một nguyền lễ kính Như Lai,

Hai nguyền xưng tán công dày Thế Tôn.

Ba nguyền tu phước cúng dường,

Bốn nguyền sám hối nghiệp vương tội trần.

Năm nguyền tùy hỷ công huân,

Sáu nguyền thỉnh chuyển pháp luân độ đời.

Bảy nguyền thỉnh Phật ở đời,

Tám nguyền học Phật tùy thời phát minh,

Chín nguyền hằng thuận chúng sanh.

Mười nguyền hồi hướng phước lành khắp nơi.

Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. (ba tiếng chuông, ba lạy)

PHÚNG KINH

Tụng kinh công đức tuyệt vời,

Xin đem hồi hướng khắp người gần xa.

Chúng sanh pháp giới Ta bà,

Mau về cõi Phật Di Đà Tây thiên. (một tiếng chuông)

NGUYỆN TIÊU

Nguyện tiêu ba chướng não phiền,

Nguyện thành trí huệ vô biên tuyệt vời.

Nguyện bao tội nghiệp xa rời,

Nguyện hành Bồ tát đời đời độ tha. (một tiếng chuông)

NGUYỆN SANH

Nguyện về Cực Lạc nước nhà,

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình.

Hoa khai ngộ pháp vô sanh,

Bất thối Bồ tát bạn lành dựa nương. (một tiếng chuông)

TỰ QUY Y

Tự quy y Phật,

Xin nguyện chúng sanh.

Thể theo đạo cả,

Phát lòng vô thượng. (một lạy)

Tự quy y Pháp,

Xin nguyện chúng sanh.

Thấu rõ kinh tạng,

Trí huệ như biển. (một lạy)

Tự quy y Tăng,

Xin nguyện chúng sanh.

Thống lý đại chúng,

Hết thảy không ngại. (một lạy)

HỒI HƯỚNG

Nguyện đem công đức này,

Hướng về khắp tất cả.

Đệ tử và chúng sanh,

Đều trọn thành Phật đạo.

(ba lạy, ba tiếng chuông)

Nguồn: TVHQ

» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch