Mật tông
Kinh hộ mệnh pháp môn thần chú
30/05/2010 03:26 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bạc Già Phạm ngự dưới cây Bồ Đề thành Chính Giác, ở trong Đại Chế Đa (mahà caitye : Đại Tháp) cùng với Chúng Đại Bật Sô gồm haitrăm năm mươi người đến dự. Các vị ấy tên là: Cụ Thọ Xá Lợi Tử, Cụ Thọ Đại Mục Kiền Liên, Cụ Thọ A Nan Đà .


Xem hình

Nhóm Đại Thanh Văn như vậy đều là bậc thượng thủ cùng với các Chúng Đại Bồ Tát đến dự. Các vị ấy tên là Kim Cương Tràng Bồ Tát, Kim Cương Tạng Bồ Tát, Kim Cương Thủ Bồ Tát, Từ Thị Bồ Tát. Nhóm như vậy đều là bậc thượng thủ của tất cả Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát ở trong đời Hiền Kiếp. 

Bấy giờ Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát (Vajrapàni Bodisatvàya  mahàsatvàya) bạch Phật rằng:”Thế Tôn ! Nguyện xin Đức Ứng Chính Đẳng Giác vì các Hữu Tình nói Pháp Môn vi diệu ủng hộ Thọ Mệnh. Do Pháp Môn này cho tất cả Hữu Tình làm đại quang minh, làm  che giúp lớn (đại phúc hộ) khiến cho Hữu Tình ấy được sự khôngsợ hãi tất cả oán thù, các tri thức ác. Hoặc Trời, hoặc Dược Xoa, hoặc La Sát, hoặc Bộ Đa Quỷ với hàng Cưu Bàn Trà, Người, Phi Nhân … nhóm ấy rốt cuộc chẳng thể khởi tâm ác để gây nhiễu loạn , cướp đoạt tinh khí của người ấy. Nếu gặp đao kiếm, ăn uống thuốc độc, các nạn yểm đảo… thì  chẳng thể gây hại. Nếu có chúng sinh đi, đứng, ngồi, nằm , ngủ mê say cùng với tỉnh giác… ở tất cả nơi, con hay thủ hộ. Nguyện xin Đức Thế Tôn vì lợi  ích cho tất cả các Hữu Tình mà diễn nói ,mọi loại Thần Chú như vậy. 

 Như con thường gần gũi ở chỗ Như Lai, thừa sự luôn chẳng buông lìa. Ở tất cả thời vì nghĩa lợi, vì an vui, vì nhiêu ích cho nên nay con khuyến thỉnh Đức Như Lai cho tất cả các kẻ trai lành, người nữ thiện trụ Bồ Tát Thừa. Đừng khiến cho đấu tranh, chửu bới, hủy nhục, rình mò, tâm ôm ấp oán kết với các bệnh khổ, chết yểu chẳng đúng thời” Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát thỉnh như vậy xong thời Đức Bạc Già Phạm bảo Kim Cương Thủ Bồ Tát rằng:”Lành thay ! Lành thay Thiện Nam Tử ! Ông vì lợi íchcho các Hữu Tình nên khuyến thỉnh Như Lai. Nay ông hãy lắng nghe ! Hãy khéo nghĩ nhớ ! Nay Ta vì ông diễn nói Pháp Môn Hộ Mệnh tên là Thiện Môn 

Đát điệt tha: Ổ câu (1) mãng câu (2) ổ câu ma bỉ ni (3) bạn đả nễ (4) bà la giả ma nễ (5) bà hổ lê, bà hổ lê (6) suy hổ (7) hổ hổ lê (8) bạt hiệt gia (9) toa ha (10)  

TADYATHÀ: UKU  MUKU  UKU-MALINI  BANDHANI  BALA-CAMANI_ BAHULI  BAHULI _ BAHU  HUHULI-VARTAYA  SVÀHÀ  

Khi ấy Đức Như Lai nói Quán Đỉnh Đà La Ni Chú nay xong. Lúc đó Đức Thế Tôn lại nói Chư Phật Chi Sở Hộ Niệm Đà La Ni Chú Trường Thọ Pháp Môn 

Đát điệt tha: bạt chiết lê, bạt chiết lê (1) bạt chiết la đả lê (2) bạt chiết la bà để (3) bạt chiết la bách đế (4) bạt chiết la đả đế (5) chước cật la, bạt chiết lê (6) chước cật la đả lê (7) ma lê (8) đả lệ đả lê (9) tỳ lê, tỳ lê (10) mãng lê , chất lê (11) hổ hổ lê (12) bằng già tỵ tỵ lê (13) thủy lê (14) lê lê thi (15) chủ chủ lê (16) lỗ lỗ chỉ 162 (17) bà lê giả lê (18) chủ lê , mãng lê, giả lê (19) mạn trà lê (20) mạn trà nễ (21) tát bà bá bạt , tỳ na xả nễ (22) tát bà lỗ già , bát la xa mạt nễ (23) a ca la mật lý trụ, bát la để sát đả nễ (24) dạ bà trụ bà bà bôn na bôn la đế, sát đả nễ (25)  

TADYATHÀ : VAJRI  VAJRI   VAJRA-DHÀRI_ VAJRA-PÀNI _ VAJRA-PATI _ VAJRA-DHATI _ CAJRA-VAJRI _ CAKRA-DHÀRI _ MÀRI  TÀRE  TÀRE _ BHIRI  
BHIRI _ MÀRE  CIRI _VARI  CALE _ CURI  MURI  CARE _BANDARE  BANDARE _ SARVA-PÀPAM  VINÀ’SANI _ SARVA-UKA  PRA’SAMANI _AKALA-MRTYU  
PRATI’SODHANI _ YAVA  DUHSVAPNA  MURATI  ‘SODHANI 

Đát điệt tha: mạn trà nễ (1) già già la ni (2) mô trà nễ (3) tam bát la mô trà nễ (4) na xả nễ (5) tam bát la na xả nễ (6) tát bà tỳ đế, bát la xả mạt nễ (7) dạ bà đỗ sa bà bôn na, a ca la mật lý trụ , bát la để sát đả nễ (8)  

TADYATHÀ: BANDHANI _ GAGARINI _ MUJANI _ SAMPRAMUDHANI  NA’SANI _ SARVA-VYADHI  PRA’SAMANI  _ YAVA  DUHSVAPNA    AKALA-MRTYU  PRATI’SODHANI  

Đát điệt tha: xả nễ (1) na xả nễ (2) bạn đả nễ, bạn đả nễ (3) sân đà, sân đà (4) Tỵ lê nhĩ lê (5) sa lê (6) ha đát nê (7) bạt lê (8) bà lê bà lê (9) tỳ đế (10) tỳ lê tỳ  lê  tỳ lê (11) ô sa lê (12) xa la nê (13) bà la bà lỗ nê (14) bà la ca trà duệ (15) bà la hát ma già lý ni (16) nhật đạt la bà để (17) địa địa la dã ni (18) nạp mộ mạc hế thấp phiệt la, la duệ nễ (19) hột lợi sư bà xã nỉ (20) bá bả đồ khiếm nễ (21) ca la bà địa nễ (22) bộ đa bà địa nễ (23) tát đa yết đệ (24) tố ma bạt đê (25) tố ma bôn la tỳ (26) toa ha (27) 

TADYATHÀ: NA’SANI  NA’SANI _BANDHANI  BANDHANI _ CCHINDA  CCHINDA _ CIRI  MIRI _ MAHE-HADANI _ VIRE  VARE  VARE _VIRI  VIRI VIRE _ SUSANI _ ‘SARANI _ VARU  VARINI _ VARAHÙYE _ BRAHMA-CÀRINI _ INDRA-VATI _ DHIDHIRIYANI _ NAMO  MAHE’SVARAYANI _ RSÌ  BHAYANI _ BHAVA  JAHANI _ KALAPATINI _ BHUTÀDHIPATI  SATYA-GÀTHE _ SOMA-VATI _ SOMA-PRABHE   SVÀHÀ  

Đãn điệt tha: hát la, hát la (1) hứ lê (2) toa ha (3)  

TADYATHÀ: HARA  HARA _ HILI  SVÀHÀ  

Đát điệt tha: yết trĩ đa(1) bát trĩ đa (2) a duệ na (3) a lê thiềm bạt nê (4) ế ca yết đả nê (5) bổ đa la trà hát nễ (6) mạt già tỳ lô hát nễ (7) hổ sa bạt để (8) hổ sa bạt để (9) bổ sa bạt để (10) bổ sa bạt để (11) hứ lê hứ lê (12) dã tha đồ gia (13) dã tha, a kỳ nễ (14) dã tha bát  lam giả (15) dã tha bạt giam (16) dã tha bạt chiết lam (17) dã tha ha lý đả giam (18) 

TADYATHÀ: ADITA  PADITA _ AYENA  ARI-BHAMJANI _ EKA-KARDANI _ PUTRA-DAHANI  MARGA  ABHIROHANI _ HUSA-VATI  HUSA-VATI _ PUSA- 
PATI _ HILI  HILI _ YATHÀ  VAJRAYA  _YATHÀ  AGNI _ YATHÀ  PARANACA _ YATHÀ  NÀYA _ YATHÀ  VAJRAM _ YATHÀ   HRDAYAM   SVÀHÀ  

Đức Phật bảo Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát:”Hộ Mệnh Thiện Môn Đà La Ni Thần Chú này  trước đây đã được Đấng Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác ở đời quá khứ diễn nói , đã thủ hộ , phát Thệ Nguyện lớn, chân thật kiến lập. Nay Ta cũng vì lợi ích thương xót tất cả Hữu Tình , phát Thệ Nguyện lớn, chân thật kiến lập cho nên nói Đà La Ni Chú này” 

Bấy giờ Đức Bạc Già Phạm  phóng ánh sáng từ chặn mày (Tam Tinh) của tướng Đại Nhân . Anh sáng ấy chiếu diệu khắp các quốc độ của Phật . Do Thần Biến của Đức Phật nên tất cả Như Lai trong các quốc độ đều thấy ánh sáng này, đều từ quốc độ của mình cùng thời phát hướng về Thế Giới Tác Ha đến nơi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đang ngự, khen rằng:”Lành thay ! Lành thay ! Thích Ca Mâu Ni Phật liền hay vì lợi ích, ủng hộ cho tất cả các Hữu Tình nên nói Pháp Môn Đà La Ni Chú này, hay tác ánh sáng khiến được vui vẻ khiến được Chính Niệm. Chính vì thế cho nên nay Ta xưng dương tán thán” Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện vào buổi sáng sớm thọ trì, đọc tụng Cú Nghĩa của Đà La Ni Thần Chú này sẽ được 20 thứ Công Đức 

Một là sẽ được chư Phật nhiếp thọ 
Hai là thường được chư Phật nghĩ nhớ đến 
Ba là sẽ được lìa hẳn sự chịu nghiệp trong nẻo ác 
Bốn là sẽ được sống lâu, phú quý 
Năm là sẽ được danh tiếng vang xa 
Sáu là sẽ được uy lực dũng mãnh 
Bảy là luôn thường không có bệnh, lại hay tinh tiến 
Tám là thường được chư Phật che giúp 
Chín là lại được chư Thiên nghĩ nhớ đến 
Mười là siêng năng tu hạnh lành 
Mười một là sẽ được ánh sáng, vui vẻ, chính niệm 
Mười hai là sẽ được đầy đủ các tướng 
Mười ba là được vô sở úy 
Mười bốn là sẽ được đầy đủ Thi La (‘Sìla: Thanh Lương Giới) 
Mười lăm là sẽ được thành tựu tất cả căn lành 
Mười sáu là sẽ được chư Thiên thủ hộ 
Mười bảy là sẽ được các Rồng thủ hộ 
Mười tám là sẽ được Dược Xoa thủ hộ  
Mười chín là sẽ được tất cả Thế Gian kính yêu 
Hai mươi là mau chóng được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề (Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác) 

Đức Phật bảo:”Này Kim Cương Thủ ! Nay Ta nói Đà La Ni Chú này tức là nơi bí mật của các Phật Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác, là nơi thủ hộ của tất cả chư Phật” Khi ấy Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật rằng:”Thế Tôn ! Nay con cũng vì ủng hộ lợi ích chocác kẻ trai lành, người nữ thiện nên nói Đà La Ni. Nếu lại có người hay thọ trì đọc tụng Hộ Mệnh Pháp Môn Đà La Ni Chú này , vào buổi sáng sớm nên khởi đọc tụng. Thế Tôn ! Con thường ủng hộ người thuộc nhóm như vậy khiến cho không có sự não hại 

Đát điệt tha: Thi mang , thi mang, thi mang, thi mang (1) chỉ chỉ chỉ chỉ (2) bà bà bà bà (3) cốt lỗ lỗ lỗ lỗ (4) thị thị thị thị (5) khất la , khất la,  khất la,  khất la (6) kiềm  lê, kiềm  lê, kiềm  lê, kiềm  lê (7) khiếm khiếm khiếm khiếm (8) ma ma ma 164 ma (9)  mạt na, mạt na (10) khiếm na, khiếm mê (11) tát bà bát la đa lật thể ca (12) đả ha, đả ha mê (13) tát bà thiết đát lạt bà (14) bát già, bát già mê (15) tát bà a hứ đái sử noa (16) toa ha (17)  

TADYATHÀ: ‘SIKHI  ‘SIKHI   ‘SIKHI  ‘SIKHI _ CI  CI  CI  CI _ BHA  BHA  BHA  BHA _ RU  RU  RU  RU _ JI  JI  JI  JI _ GRA  GRA  GRA  GRA _ HRI  HRI  HRI  HRI  _ HA  HA  HA  HA _ MAMA  MAMA _ MANA  MANA _ HANA  HANA  ME _ SARVA  PRATYARTHIKÀ _ DAHA  DAHA ME _ SARVA  ‘SATRABA _ PACA  PACA ME _ SARVA  AHITE’SINA   SVÀHÀ  

Lúc đó Đức Bạc Già Phạm khen Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng:”Lành thay ! Lành thay Thiện Nam Tử ! Nay ông nói Đà La Ni Thần Chú này thành tựu tối thắng, có nghĩa lợi lón. Ta cũng vì che giúp các Hữu Tình cho nên ở  trong tất cả lỗ chân lông ấy ban cho uy quang khiến được an vui” 
  
Bấy giờ  Tác Ha Thế Giới Chủ Phạm Thiên Vương  (Sahampati Brahma Devaràja) liền từ chỗ ngồi đứng dậy hướng Phật chắp tay cung kính rồi bạch Phật rằng:”Thế Tôn ! Nay con cũng vì lợi ích thủ hộ cho các kẻ trai lành, người nữ thiện nên nói Đà La Ni Thần Chú  

Đát điệt tha: hứ lê (1) nhĩ lê (2) chỉ lê (3) toa ha (4) bột la hắc ma bổ lê (5) toa ha (6) bột la hắc ma sa phộc lê (7) toa ha (8) bột la hắc ma bệ (9) tô yết bệ (10) bố sáp ba tăng sa hiệt lê (11) toa ha (12)  

TADYATHÀ: HILI  MILI   CILI  SVÀHÀ  _ BRAHMA  PURE  SVÀHÀ _ BRAHMA  SVÀRE  SVÀHÀ  _ BRAHMA  AVASU-GARBHE  PU’SPA-SAMSTARE  SVÀHÀ  

Thế Tôn ! Câu Thần Chú này muốn vì ủng hộ  lợi ích cho các kẻ trai lành với  người nữ thiện. Vào buổi sáng sớm nên khởi đọc tụng 
  
  
Khi ấy Thiên Đế Thích (Indra Devaràja) bạch Phật rằng:”Thế Tôn ! Nay con cũng vì ủng hộ lợi ích cho các kẻ trai lành với người nữ thiện . Nguyện xin Đức Như Lai rũ 
thương hộ niệm, nên nói Đà La Ni. Nếu lại có người hay thọ trì Hộ Mệnh Thiện Môn này thì vào lúc sáng sớm thời ghi nhớ đọc tụng 

Đát điệt tha: Tỳ nễ ba la ni (1) đạn trà ma hiệt trà (2) chỉ chi chi nễ (3) cụ lê kiền đà lê (4) tát la ma ha nễ bạt chiết lam (5) đa lỗ ni (6) trú la ma lý nễ (7) chước cật la bà kê (8) xả bà lê (9) xả ma lê (10) bát la ma la đê (11) khiếm na ma ham đa la ni (12) thiêm bạt lê (13) toa ha (14)  

TADYATHÀ: VINI-PARANI _DANTUMARANTE _ TITTE  TITTE _ GAURI  GANDHARI _ SARAMATANITA-VAJRA  _TULENA _ JVALA-MALINI _ CAKRA-VÀKE _ ‘SABARE  ‘SAMARE _ PRAMARDE _ HANA-MUKHE  DHARANI _ ‘SAMVARE  SVÀHÀ  
  
Lúc ấy Đa Văn Thiên Vương , Trì Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Xú Mục Thiên Vương chắp tay cung kính bạch Phật rằng:”Thế Tôn ! Chúng con cũng vì ủng hộ lợi ích cho các kẻ trai lành với người nữ thiện, nói Đà La Ni Thần Chú. Nếu lại có người hay thọ trì Hộ Mệnh Pháp Môn này vào lúc sáng sớm thời nên khởi đọc tụng. 

Đát điệt tha: Bổ sáp-bệ (1) tô bổ sáp-bệ (2) đỗ ma bả lê ha lê (3) a lật gia bát la xả tất đê (4)  phiến đê (5)  nễ lật mục cật đê (6) măng già lệ (7) hứ la ni yết tỳ (8) tốt đổ đê (9) sa đa tỳ đê (10) toa ha (11)  

TADYATHÀ: PUSPE _ SUPUSPE _ DHUMA-PARIHÀRE _ ÀRYA-PRA’SASTE  ‘SÀNTI _ NIRMUKTE _ MAMGALE _ HIRANYA-GARBHE _ STUTI- STAVATI  SVÀHÀ  
  
Bấy giờ Quỷ Tử Mẫu Ha Lý Để bạch Phật rằng:”Thế Tôn ! Nay con cũng vì ủng hộ lợi ích cho các kẻ  trai lành với người nữ thiện nên nói Đà La Ni. Nếu lại có người hay thọ trì Hộ Mệnh Thần Chú Thiện Môn Đà La Ni này thì vào lúc sáng sớm nên khởi đọc tụng 

Đa điệt tha: tất lê (1) tư tất lê (2) tất lê (3) tư tất lê (4) tất lê (5) ma ha tỳ tất lê (6) tất nhĩ lý tư (7) quật lỗ nê (8) quật lỗ nê (9) quật lỗ nê (10) ma ha quật lỗ nê phổ (11) toa ha (12)  

TADYATHÀ:SILI  ‘SISILI  _ SILI  ‘SISILI _ MAHÀBHISILI _ SIME  LISE _ GURUNI  GURUNI GURUNI _ MAHÀ-GURUNIPHU  SVÀHÀ   
  
Khi ấy Ngũ Đại Sơn Dược Xoa Quân  Tướng chắp tay cung kính bạch Phật rằng:”Thế Tôn ! Nay con cũng vì ủng hộ lợi ích cho các kẻ trai lành, người nữ thiện nên nói Đà La Ni Thần Chú. Nếu lại có người hay thọ trì Hộ Mệnh Thần Chú Pháp Môn Đà La Ni này thì vào lúc sáng sớm nên khởi đọc tụng 

Đát điệt tha: At xỉ phổ  (1) bạt xỉ phổ  (2) suy xỉ phổ  (3) củ suy xỉ phổ  (4) ma suy xỉ phổ  (5) hạt la môn trà khiếm đê phổ (6)  thất lê phổ (7) bằng kỳ phổ (8) ma giả lê phổ (9) toa ha (10)  

TADYATHÀ:ATTEPHU _ PATTEPHU_ NATTEPHU_ GUNATTEPHU _ MANATTEPHU _ HARAMUNTA  HATAPHU _ _ ‘SRIPHU _ BHAMGEBHU _  MAMGALEPHU   SVÀHÀ   

Lúc ấy Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật rằng:”Thế Tôn ! Nay con cũng vì ủng hộ lợi ích cho các kẻ trai lành, người nữ thiện nên xót thương nhiếp thọ đều 
khiến cho an ổn được các việc tốt lành. Con sẽ kết Giới khiến cho lìa dao, gậy, tiêu các ác độc. Nếu lại có người hay thọ trì Hộ Mệnh Pháp Môn này thì vào lúc sáng sớm nên khởi đọc tụng 

Đát điệt tha: Hát lý bạt chiết lê (1) hát lý bạt chiết lê (2) hứ hứ hứ hứ (3) tỳ (4) tỳ tư (5) ma hà tỳ tư phổ (6) toa ha (7)  

TADYATHÀ: HÀRE  VAJRA _ HÀRE  VAJRA _ HIHI  HIHI _ BHISI  BHISI _ MAHÀ-BHISIPHU  SVÀHÀ  
  
Bấy giờ Đại Tự Tại Thiên Chủ (Mahe’svara  Devapati) chắp tay cung kính bạch Phật rằng:”Thế Tôn ! Nay con  cũng vì ủng hộ lợi ích cho các kẻ trai lành, người nữ 166 thiện nên nói Đà La Ni Thần Chú. Nếu lại có người hay thọ trì Hộ Mệnh Thiện Môn này thì vào lúc sáng sớm nên khởi đọc tụng 

Đát điệt tha: hổ lô , hổ lô, hổ lô, hổ lô (1) lỗ lỗ lỗ lỗ lỗ lỗ (2) tát bà bộ đa bôn la để sát đả nam ca lộ nhĩ (3) toa ha (4)  

TADYATHÀ:HULU  HULU  HULU  HULU _ LULU  LULU  LULU _ SARVA-BHUTA  PRATI-SÀDHANAM  KARA-UMI   SVÀHÀ  
  
Khi ấy Đồng Tử Quân Tướng hướng Phật chắp tay cung kính rồi đứng thẳng bạch Phật rằng:”Thế Tôn ! Nay con  cũng vì ủng hộ lợi ích cho các kẻ trai lành, người nữthiện nên nói Đà La Ni. Nếu lại có người hay thọ trì Hộ Mệnh Thần Chú Đà La Ni Pháp Môn này thì vào lúc sáng sớm, thanh khiết thân của mình rồi nên khởi đọc tụng  

Đát điệt tha: hứ lê (1) hứ lê (2) hứ lê (3) lê (4) lê (5) lê (6) lê (7) lê (8) lê (9) tát bà bộ đa bôn la để sát tha nam, ca lộ nhĩ (10) toa ha (11)  

TADYATHÀ: HILI  HILI  HILI _ LILI  LILI  LILI  _ SARVA-BHUTA  PRATI- SÀDHANAM  KARA-UMI   SVÀHÀ 
  
Lúc đó Nguyệt Quang Thiên Tử (Candraprabha Devaputra) chắp tay cung kính bạch Phật rằng:”Thế Tôn ! Nay con cũng vì ủng hộ lợi ích cho các kẻ trai lành, người nữ thiện nên nói Đà La Ni. Nếu lại có người hay thọ trì Hộ Mệnh Pháp Môn Đà La Ni Thần Chú này thì vào lúc sáng sớm nên khởi đọc tụng 

Đát điệt tha: ứng kỳ kỳ (1) bằng kỳ (2)  chướng kỳ (3) hứ nễ (4) địa địa (5) địa địa (6) chỉ chỉ phổ (7) toa ha (8)  

TADYATHÀ:AMGE _ BHAMGE _ CAMGE _ HINI _ DHIDHI  DHIDHI _ CICIPHU  SVÀHÀ  
  
Bấy giờ Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật rằng:’Thế Tôn ! Nay con cũng vì ủng hộ lợi ích cho các kẻ trai lành, người nữ thiện nên nói Đà La Ni. Nếu lại có người hay thọ trì Hộ Mệnh Pháp Môn này thì vào lúc sáng sớm nên khởi đọc tụng 

Đát điệt tha: khiếm đê (1) tỳ khiếm đê (2) nễ khiếm đê (3) tô khiếm đê (4) tát bà bôn la đa lật thể kê (5) bôn la đa nhĩ đát lê (6) du đế (7)  mục cật đê (8) tỳ ma lê (9) niết ma lê (10) bôn la bà sa lê (11) bôn la bà ca lê (12) bôn la bà ca lê phổ (13) toa ha (14) 

TADYATHÀ: HATE  VIHATE  NIHATE   SUHATE  _ SARVA-PRATYÀRIKÀ _ PRATYA-MITRA-‘SUDDHE _ MUKTE _ VIMALE  NIRMALE _ PRABHA-SVÀRE _ PRABHA-KARE _ PRABHA-KAREPHU  SVÀHÀ  
  
Khi ấy Từ Thị Bồ Tát bạch Phật rằng:’Thế Tôn ! Nay con cũng vì ủng hộ lợi ích cho các kẻ trai lành, người nữ thiện nên nói Đà La Ni. Nếu lại có người hay thọ trì Hộ Mệnh Pháp Môn này thì vào lúc sáng sớm nên khởi đọc tụng 

Ðát điệt tha: thập phiệt lê (1) thập phiệt lê (2) ma ha thập phiệt lê (3) thập phiệt lê (4) thập phiệt lý nễ (5) ổ cật đê (6) mục cật đê (7) thiểm mê (8) bôn la thiểm mê (9) ma ha thiểm mê (10) thiểm nhĩ (11) tam ma đề  (12) ma ha tam ma đề (13) tam ma bát đê (14) ma ha tam ma bát đê (15) thập phiệt lê (16) ma ha thập phiệt lê (17) thập phiệt lam bà mê phổ (18) toa ha (19)  

TADYATHÀ: JVALE  JVALE _ MAHÀ-JVALA _ JVALE  JVALINI _ UKKE  MUKKE _’SAME   PRA’SAME  MAHÀ-‘SAME _ ‘SAME _  SAMÀDHI  MAHÀ-SAMÀDHI _ SAMÀPATTI  MAHÀ- SAMÀPATTI _ JVALE    MAHÀ-JVALE  _ JVALAPAMEPHU   SVÀHÀ  
  
Lúc đó Tuyết Sơn Đại Dược Xoa Quân Tướng  chắp tay cung kính rồi  bạch Phật rằng:”Thế Tôn ! Nay con cũng vì ủng hộ  lợi ích cho các kẻ trai lành, người nữ thiện nên nói Đà La Ni Thần Chú . Nếu lại có người hay thọ trì Hộ Mệnh Pháp Môn này thì vào lúc sáng sớm nên khởi đọc tụng 

Đát điệt tha: ổ thiền bà lê (1) thiền bà lê (2) bôn la thiền bà lê (3) tỳ bạt đê (4) mãng suy duệ (5) tam ma đề (6) ma ha tam ma đề (7) tam ma bát đê (8) ma ha tam ma bát đê (9) nễ lê (10) nễ lê (11) nễ la kế thế (12) kế thủy nễ (13) củ lệ (14) củ lệ (15) ma ha củ lệ (16) nễ la củ lệ (17) tất đề (18) tất đà ma nộ la thê (19) át xỉ (20) bạt xỉ (21) suy xỉ (22) câu suy xỉ (23) tam mạn đê (24) bà la củ chế (25) đạn đê (26) nễ la kế thế (27) củ lệ (28) ma ha củ lệ (29) ni la kiến đê (30) thường cụ lê (31) hổ thế (32) mưu hổ thế (33) bà la thường cụ lê (34) phả la củ chế (35) phả la muộn chế phổ (36) toa ha (37)  

TADYATHÀ: UDUMBARE _ DUMBARE _ PRADUMBARE _ VYÀBARDE _ ÀNGHE _  SAMÀDHI   MAHÀ-SAMÀDHI _ SAMÀPATTI  MAHÀ-SAMÀPATTI _ NÌLE  NÌLE _ NÌLAKE’SE _ KE’SENI _ KULE  KULE  MAHÀ-KULE _ NÌLA-KULE _ SIDDHI _ SIDDHA-MANORATHE _ ATTE   PATTE   NATTE _ SAMANTA-BHAVA  KU’SE _ DÀNTE  NÌLA-KE’SE _ KULE  MAHÀ-KULE _ NÌLAKANTHE _ JAMKULE _ HU’SE  MÙHU’SE  PRAJAMKULE _ PRAKUTI  PRAMUNTIPHU   SVÀHÀ  

Bấy giờ Thất Sơn Đại  Dược Xoa Quân Tướng  chắp tay cung kính bạch Phật rằng:”Thế Tôn ! Nay con cũng vì ủng hộ lợi ích cho các kẻ trai lành, người nữ thiện nên nói Đà La Ni. Nếu lại có người hay thọ trì Hộ Mệnh Pháp Môn Đà La Ni Chú này thì vào lúc sáng sớm nên khởi đọc tụng 

Đát điệt tha: A ma lê (1) tỳ ma lê (2) nễ ma lê (3) măng già lệ (4) hứ la nhược yết tỳ (5) tát bà a lạt tha, sa đả nễ (6) ma ca thất giả nễ (7) dữu cật đê (8) Tỳ la thệ (9) yết xỉ (10) kế chu kiếm bà lê (11) bột la hát mê (12) bột la hát ma sa phộc lê (13) bột la hát ma tất đề (14) tất đà ma nộ la thế phổ (15) toa ha (16) 

TADYATHÀ: AMALE  VIMALE  NIRMALE  MAMGALE _ HIRANYA-GARBHE _ SARVA-ARTHA  SÀDHANE _ KAMA’SCINI-YUKTE _ VIRAJE _ KUTA  KUTA _ KAMA-BALE _ BRAHME  BRAHMA-SVÀRE _  BRAHMA  SIDDHE _ SIDDHA  MANORATHE   PHU  SVÀHÀ  
  
Khi ấy Kim Cương Thương Yết La Đại Thiên Nữ chắp tay cung kính bạch Phật rằng:”Thế Tôn ! Nay con cũng vì ủng hộ lợi ích, thương xót nhiếp thọ các kẻ trai lành với người nữ thiện mà nói câu Đà La Ni  đều khiến cho an ổn được các việc tốt lành. 168 Nếu lại có người hay thọ trì Pháp Môn Hộ Mệnh Thần Chú này thì vào lúc sáng sớm  nên khởi đọc tụng. 

Đát điệt tha: bạt chiết lệ (1) bạt chiết la (2) bạt chiết lệ (3) ma ha bạt chiết lệ (4) bạt chiết la ma đê (5) bột đà bạt chiết lệ (6) bột đà a địa sắt xỉ đa, bạt chiết lệ (7) ô bột đề (8) nễ bột đề (9) tam bột đề (10) bà hổ bột đề (11) tỳ thủy sắt tra, bột đề (15) bột đề (16) bột đề (17) đề thắng già nhĩ nễ (18) thiềm già mê (19) a la mê (20) để la mê (21) để lê (22) để lê (23) để lê (24) mạt kỳ (25) ma khiện đa già nhĩ nê phổ (26) toa ha (27) 

TADYATHÀ: VAJRE  VAJRA _ VAJRE  MAHÀ-VAJRE_  VAJRA-MATI _ BUDDHA-VAJRE _ BUDDHA  ADHISTHITA  VAJRE _ SUBUDDHE  NIBUDDHE  SAMBUDDHE _ BAHU-BUDDHE _ VI’SISTA-BUDDHE _ BUDDHE  BUDDHE _ NISAMGRA-MANI  _ SAMGRA  ME _ ALA  ME _ TILA  ME _ TILI  TILI  TILI _ MARGE  ‘SÀNTE  GÀMINI  PHU  SVÀHÀ    
  
Lúc đó Kim Cương Quân Bồ Tát Ma Ha Tát chắp tay cung kính bạch Phật rằng:”Thế Tôn ! Nay con cũng vì ủng hộ lợi ích cho các kẻ trai lành, người nữ thiện nên nói câu Đà La Ni. Nếu lại có người hay thọ trì Hộ Mệnh Thần Chú Pháp Môn Đà La Ni này thì vào lúc sáng sớm nên khởi đọc tụng 

Đát điệt tha: hứ hứ , bạt chiết la (1) hứ hứ bạt chiết la (2) hề hề bạt chiết la (3) dã bà chỉ lợi chỉ lợi , bạt chiết la (4) toa ha (5)  

TADYATHÀ: HIHI  VAJRE _ HIHI  VAJRA _ HIHI  VAJRA _ YAVA  KIRI  KIRI  VAJRA   SVÀHÀ  

Đát điệt tha: An trà lê (1) bát trà lê (2) thất phệ đê (3) bát trà la bà tư nễ (4) khẩn suy lệ (5) ca la trà (6) kê dữu lệ (7) y khiếm bột đề (8) đát đa la bột đề (9) bộ thệ (10) bộ  chiêm già mê (11) bộ chiêm già mê (12) bộ chiêm già bạt để (13) bà duệ (14) bà dạng kỳ  (15) bà dã khất la bạt đê (16) tỵ nễ (18) thủy lê (19) bả thê (20) thi ma bả thê (21) a địa đa bả thê (22) đế thệ (23) đế thệ bả thê (24) a ca xa bả thê phổ (25) toa ha (26)  

TADYATHÀ: ANDARE  PANDARE _ ‘SVETE-PANDARA-VASINI _ KINNARE  KARÀTE _ KEYURE _ IHÀ-BUDDHE _ TADVA-BUDDHE _ BHUJE  BHUJAMO  GAME _  BHUJAM-GAMA-PATI _ BHAYE  BHAYÀMGE  _ BHAYAM-GARA-PATI _  VINÌ-‘SRÌ-PATI _ ‘SIMA-PATI _ ÀDITYA-PRATHE _ TEJE  TEJE-VATI _ ÀKÀ’SA-PATI  PHU  SVÀHÀ   
  
Bấy giờ Kim Cương Sứ Giả chắp tay cung kính bạch Phật rằng:”Thế Tôn ! Nay con cũng vì ủng hộ lợi ích cho các kẻ trai lành với người nữ thiện đều khiến tiêu diệt hết thảy các chướng. Nếu lại có người hay thọ trì Hộ Mệnh Pháp Môn Đà La Ni Thần Chú này thì vào lúc sáng sớm nên khởi đọc tụng 

Đát điệt tha: củ xỉ (1) củ xỉ (2) củ trưng nễ (3) củ tra , củ tra lệ (4) toa ha (5) _ Nễ lê (6) nễ lê (7) nễ la kế thế (8) toa ha (9)_ Tý đê (10) tý đa (11) tý đa kế thế (12) toa ha(13) _ Lô hứ đê (14) lô hứ đê (15) lô hứ đa kế thế (16) toa ha (17) _ A bà đả đê (18) a bà đả đê (19) a bà đả đa kế thế (20) toa ha (21) _ Mạn thị sắt xỉ (22) mạn thị 169 sắt xỉ (23) mạn thị sắt tra kế thế (24) toa ha (25) _ Chước cật lệ (26) chước cật lệ (27) chước cật la (28) chước cật lệ (29) bạt chiết la, chước cật lệ (30) toa ha (31)  

TADYATHÀ: KUTE  KUTE   KUTENI _ KUTA  KUTARE   SVÀHÀ _ NÌLE  NÌLE  NÌLAKE’SE  SVÀHÀ  _ PRITE  PRITA  PRITAKE’SE  SVÀHÀ _ LOHITE  LOHITE  LOHITA-KE’SE  SVÀHÀ _ AVADÀDE  AVADÀDE  AVADÀDA-KE’SE  SVÀHÀ _ MANJISTHE  MANJISTHE  MANJISTHA-KE’SE  SVÀHÀ _   CAKRE  CAKRE _ CAKRA   CAKRE _ VAJRA-CAKRE   SVÀHÀ  

  
Khi ấy Đức Bạc Già Phạm Thích Ca Mâu Ni Phật liền duỗi bàn tay phải , cánh tay màu vàng ròng khen nhóm Thích, Phạm, bốn vị Thiên Vương rằng:”Lành thay ! Lành thay ! Chư Thiên các ông thương xót thủ hộ tất cả Hữu Tình. Ta dùng uy thần ủng hộ cho ông nói Đà La Ni Chú này” Lúc đó Đức Bạc Già Phạm  lại bảo Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng:”Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện hay thọ trì Hộ Mệnh Pháp Môn Đà La Ni Thần Chú này thì vào lúc sáng sớm nên thọ trì đọc tụng, ắt người đó sẽ được sự ủng hộ của tất cả chư Phật với các Bồ Tát cho đến tất cả hàng Trời, Rồng Dược Xoa, A Tố Lạc, Yết Lộ Trà, Khẩn Nại Lạc, Mạc Hô Lạc Già ủng hộ. Khi Đức Bạc Già Phạm nói Kinh này xong thời Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát với hàng Thích , Phạm, Hộ Thế, Trời, Người, A Tố Lạc, Kiền Thát Phộc…, tất cả Đại Hội nghe điều Phật nói đều vui vẻ phụng hành 
 

KINH HỘ MỆNH PHÁP MÔN THẦN CHÚ (Hết)

 Về trang trước      Về đầu trang        Bản để in       Gửi cho bạn bè        Gửi ý kiến
Tiêu điểm:
Các tin đã đăng:
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch