Bắc truyền
Kinh Đại Bảo Tích
Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Xuất Bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999
22/07/2554 11:19 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Kinh Đại Bảo Tích
Mục lục
Xem toàn bộ

XXX. PHÁP HỘI DIỆU HUỆ ÐỒNG NỮ THỨ BA MƯƠI
Hán Dịch: Nhà Ðường, Pháp Sư Bồ Ðề Lưu Chi
Việt Dịch: Việt Nam Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

 

Như vậy tôi nghe một lúc Ðức Phật ở tại thành Vương Xá trong núi Kỳ Xà Quật cùng chúng đại Tỳ Kheo ngàn hai trăm năm mươi người và Ðại Bồ Tát mười ngàn người câu hội.

Bây giờ thành Vương Xá có trưởng giả nữ tên Diệu Huệ mới tám tuổi dung mạo đoan chánh xinh đẹp đầy đủ tướng người ai thấy đều vui thích, đã từng thân cận cúng dường trồng các căn lành nơi vô lượng chư Phật quá khứ. Ðồng nữ Diệu Huệ đến lễ chưn Ðức Như Lai nhiễu ba vòng qùy chắp tay bạch rằng:

"Ðấng Vô thượng Chánh giác
Làm đèn sáng thế gian
Xin cho phép tôi hỏi
Sở hành của Bồ Tát"

Ðức Phật phán: "Nay cho ngươi tùy ý hỏi, Phật sẽ giải thuyết để dứt lưới nghi".

Diệu Huệ liền nói kệ thỉnh hỏi:

"Làm sao được thân đẹp
Ðại phú và tôn qúi
Lại do nhơn duyên gì
Quyến thuộc khó trở hoại
Thế nào thấy thân mình
Ðược thọ biến hóa sanh
Ngồi hoa sen ngàn cánh
Diện phụng Phật Thế Tôn
Thế nào chứng nhập được
Tự tại thắng thần thông
Ðến khắp vô lượng cõi
Kính lễ lạy chư Phật
Thế nào được không oán
Lời nói được người tin
Trừ sạch các pháp chướng
Lìa hẳn các ma nghiệp
Thế nào lúc mạng chung
Ðược thấy chư Phật hiện
Nghe nói pháp thanh tịnh
chẳng bị khổ não bức
Ðấng đại bi vô thượng
Xin thương giải thuyết cho"

Ðức Phật bảo Diệu Huệ: "Lành thay lành thay! Khéo hỏi được nghĩa thâm diệu ấy. Lắng nghe kỹ và khéo suy gẫm Ðức Phật sẽ nói cho".

Diệu Huệ bạch rằng: "Vâng bạch thế Tôn! Xin muốn được nghe".

Ðức Phật dạy: "Nầy Diệu Huệ! Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì được thọ thân hình đoan chánh: một là nơi ác hữu chẳng khởi lòng giận hờn, hai là an trụ đại từ, ba là rất thích chánh pháp, bốn là tạo hình tượng Phật".

Ðức Thế Tôn nói kệ rằng:

"Sân hoại thiện căn chớ tăng trưởng
Từ tâm thích pháp tạo hình Phật
Sẽ được thân đủ tướng trang nghiêm
Tất cả chúng sanh thường ưa thấy.

- Lại nầy Diệu Huệ! Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì được thân phú quí: một là bố thí đúng thời, hai là không lòng khinh mạn, ba là vui mừng mà cho, bốn là chẳng mong quả báo".

Ðức Thế Tôn nói kệ rằng:

"Ðúng thời bố thí không khinh mạng
Hoan hỉ đem cho chẳng mong cầu
Nơi bốn hạnh nầy thường siêng tu
Thọ sanh sẽ được đại phú quí".

- Lại nầy Diệu Huệ! Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì được quyến thuộc chẳng trở hoại: một là khéo rời bỏ được lời ly gián, hai là làm cho chúng sanh tà kiến an trụ chánh kiến, ba là chánh pháp sắp diệt hộ trì cho còn lâu, bốn là dạy chúng sanh xu hướng Phật Bồ Ðề".

Ðức Thế Tôn nói kệ rằng:

"Bỏ rời ly gián và tà kiến
Chánh pháp sắp diệt hay hộ trì
Khiến chúng sanh trụ đại Bồ Ðề
Sẽ được quyến thuộc không hư hoại".

- Lại nầy Diệu Huệ! Bồ Tát thành tựu bốn pháp sẽ được ở trước chư Phật hóa sanh ngồi tòa liên hoa: một là cầm hoa quả đẹp ngon và hương thơm dâng cúng chư Phật và các chùa tháp, hai là trọn chẳng vọng làm tổn hại kẻ khác, ba là tạo tượng Phật ở trên đài sen, bốn là với Phật Bồ Ðề hay sanh lòng tin thanh tịnh".

Ðức Thế Tôn nói Kệ rằng:

"Hoa hương cúng Phật và chùa tháp
Chẳng hại kẻ khác và tạo tượng
Rất tin hiểu nơi Phật Bồ Ðề
Ðược ngồi hoa sen sanh trước Phật.

Lại nầy Diệu Huệ! Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì được thần thông thù thắng từ một Phật độ đến một Phật Ðộ: một là thấy người tu pháp lành thì chẳng làm chướng não, hai là lúc người thuyết pháp trọn chẳng làm trở ngại ba là thắp đèn sáng cúng dường tháp Phật, bốn là siêng tu tập các môn thiền định"

Ðức Thế Tôn kệ rằng:

"Thấy người tu lành thuyết chánh pháp
Chẳng hủy báng cũng chẳng trở ngại
Tháp thờ Như Lai cúng đèn sáng
Siêng tu thiền định dạo nước Phật.

Lại nầy Diệu Huệ! Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì ở đời không oán thù: một là dùng lòng không dua vạy mà gần gũi thiện hữu, hai là là nơi pháp thù thắng của người không lòng tật đố, ba là người được danh dự lòng vui mừng theo, bốn là nơi hạnh Bồ Tát không lòng khinh hủy".

Ðức Thế Tôn nói kệ rằng:

"Chẳng lòng dua vạy gần hạnh lành
Người có hơn ta không ganh ghét
Người được danh dự thường hoan hỉ
Chẳng chê Bồ Tát được không oán.

- Lại nầy Diệu Huệ! Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì lời nói được người tin: một là phát ngôn tu hành thường khiến tương ưng, hai là ở chỗ thiện hữu chẳng dấu lỗi quấy, ba là nơi pháp được nghe chẳng tìm lỗi dở, bốn là với người thuyết pháp chẳng sanh ác tâm".

Ðức Thế Tôn nói kệ rằng:

"Phát ngôn tu hành thường tương ưng
Chẳng giấu tội mình với thiện hữu
Nghe kinh chẳng tìm lỗi nhơn pháp
Lời nói tất cả được người tin.

Lại nầy Diệu Huệ! Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì có thể rời lìa pháp chướng mau được thanh tịnh: một là thâm tâm ưu thích nhiếp trì ba luật nghi, hai là nghe kinh thậm thâm chẳng sanh lòng nghi báng, ba là thấy Bồ Tát tân phát ý thì sanh tâm Nhứt thiết trí bốn là đồi với tất cả hữu tình có tâm đại từ bình đẳng".

Ðức Thế Tôn nói kệ rằng:

"Dùng thâm ý nguyện nhiếp luật nghi
Nghe kinh thậm thâm hay tin hiểu
Kính sợ phát tâm tưởng là Phật
Tâm từ khắp độ tiêu chướng nạn.

- Lại nầy Diệu Huệ! Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì hay rời lìa các ma nghiệp: một là biết rõ pháp tánh bình đẳng, hai là phát khởi tinh tiến, ba là thường siêng niệm Phật, bốn là tất cả thiên căn đều hồi hướng Vô thượng Bồ Ðề.

Ðức Thế Tôn nói kệ rằng:

"Biết được các tánh bình đẳng
Thường khởi tinh tiến Như Lai
Hồi hướng tất cả các thiện căn
Chúng ma không thể được dịp hại.

Lại nầy Diễu Huệ! Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì lúc lâm chung được chư Phật hiện tiền: một là người có cầu muốn gì thì bố thí cho đầy đủ, hai là nơi các pháp lành sanh tin hiểu sâu, ba là với chư Bồ Tát thí cúng đồ trang nghiêm, bốn là ở nơi Tam bửu siêng lo cúng dường ".

Ðức Thế Tôn nói kệ rằng:

"Người có cầu dùng thí cho đủ
Tin hiểu pháp sâu cúng trang nghiêm
Tam bửu phước điền siêng cúng dường
Lâm mạng chung thời thấy Phật hiện".

Diệu Huệ đồng nữ bạch rằng: Bạch Ðức Thế Tôn! Như lời Ðức Phật dạy về hạnh Bồ Tát tôi sẽ phụng hành. Trong bốn mươi hạnh ấy nếu tôi thiếu một hạnh mà chẳng tu thì trái với lời Ðức Phật dạy là khi dối Ðức Như Lai ".

Tôn giả Mục Kiền Liên bảo đồng nữ Diệu Huệ rằng: "Hạnh Bồ Tát rất khó làm được, nay cô phát nguyện lớn thù thắng ấy, có phải là cô đã được tự tại nơi nguyện ấy chăng?".

Diệu Huệ bạch Tôn Giả rằng: "Nếu hoằng nguyện của tôi chơn thiệt chẳng hư có thể làm cho các hạnh Bồ Tát được viên mãn thì xin cõi Ðại Thiên Tam Thiên nầy chấn động sáu cách trời mưa hoa đẹp trống trời tự kêu".

Ðồng nữ nguyện xong, hư không tuôn hoa như mưa, trống trời kêu vang, cả Ðại Thiên thế giới chấn động sáu cách.

Diệu Huệ bạch Tôn Giả rằng: "Do lời phát nguyện chơn thiệt ấy đời vị lai tôi sẽ thành Phật như đức Thích Ca Như Lai. Cõi nước tôi không có các ma sự và tên ác thú nữ nhơn. Nếu lời tôi nói đây không hư vọng thì nguyện cho thân thể đại chúng đều kim sắc".

Ðồng nữ nói xong cả chúng đều thành kim sắc.

Tôn giả Mục Kiền Liên rời chỗ ngồi đứng dậy trịch y vai hữu đảnh lễ chưn Phật mà bạch rằng: "Bạch Ðức Thế Tôn! Nay tôi trước lạy Bồ Tát sơ phát tâm và chúng Ðại Bồ Tát".

Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử hỏi Diệu Huệ: "Cô an trụ pháp gì mà phát nguyện thành thiệt ấy?".

Ðồng nữ Diệu Huệ đáp rằng: "Bạch Văn Thù Sư Lợi! Lời hỏi ấy chẳng phải. Tại sao? Vì trong pháp giới không có sở trụ vậy".

Lại hỏi: "Thế nào gọi là Bồ Ðề?".

Ðáp: "Vô phân biệt pháp, đây gọi là Bồ Ðề".

Lại hỏi: "Thế nào gọi là Bồ Tát?".

Ðáp: "Tất cả các pháp đồng tướng hư không, đây gọi là Bồ Tát".

Lại hỏi: "Thế nào gọi là Bồ Ðề?".

Ðáp: "Hạnh dường như dương diệm cốc hưởng, đây là hạnh Bồ Ðề".

Lại hỏi: "Y cứ mật ý gì mà nói như vậy?".

Ðáp: "Ở trong đây tôi không thấy có chút pháp mật chẳng phải mật".

Lại hỏi: "Nếu như vậy thì tất cả phàm phu lẽ ra là Bồ Ðề?".

Ðáp: "Ngài cho rằng Bồ Ðề khác với phàm phu ư! Chớ quan niệm như vậy. Tại sao? Vì đồng một tướng pháp giới chẳng thủ chẳng xả không có thành hoại vậy".

Lại hỏi: "Trong nghĩa nầy người hiểu rõ được số ấy có bao nhiêu?".

Ðáp: "Như bao nhiêu lượng tâm tâm sở huyễn hóa thì có bao nhiêu chúng sanh huyễn hoá hay hiểu rõ nghĩa nầy"

Lại hỏi:"Huyễn hóa vốn không có sao lại có tâm tâm sở như vậy?".

Ðáp: "Pháp giới cũng vậy chẳng có chẳng không, nhẫn đến Như Lai cũng chẳng có chẳng không như vậy".

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch Ðức Phật rằng: "Bạch Ðức Thế Tôn! Ðồng nữ Diệu Huệ nầy thật rất hi hữu hay thành tựu được pháp nhẫn như vậy".

Ðức Phật phán: "Ðúng như vậy, thiệt như lời Văn Thù Sư Lợi nói.Nhưng thuở qua khứ đồng nữ nầy đã phát tâm Bồ Ðề trải qua ba mươi kiếp rồi ta mới phát xu Vô Thượng Bồ Ðề. Ðồng nữ nầy cũng làm cho Văn Thù Sư Lợi an trụ vô sanh nhẫn".

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát liền day lại đảnh lễ đồng nữ Diệu Huệ và bạch rằng: "Thuở quá khứ vô lượng kiếp trước tôi đã từng cúng dường cô, chẳng ngờ ngày nay lại được thân cận".

Diệu Huệ nói: "Bạch Ngài Văn Thù Sư Lợi! Ngài chớ sanh khởi phân biệt như vậy. Tại sao, vì do vô phân biệt mà được vô sanh nhẫn vậy".

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát lại hỏi Diệu Huệ đồng nữ: "Nay cô vẫn chưa chuyển đổi thân nữ nhơn ư?".

Diệu Huệ nói: "Tướng nữ nhơn trọn bất khả đắc thì nay chuyển đổi những gì. Bạch Văn Thù Sư Lợi! Tôi sẽ vì Ngài mà dứt trừ nghi hoặc. Do vì tôi nói lời chơn thiệt như vầy: Ðời đương lai lúc tôi được Vô Thượng Bồ Ðề, trong chánh pháp của tôi các hàng Tỳ Kheo nghe lời truyền thiện lai xuất gia nhập đạo. Trong quốc độ tôi tất cả chúng sanh thân đều kim sắc ăn mặc đồ dùng như cung trời thứ sáu đều tùy niệm hiện ra, không có ma sự và các ác đạo cũng không có tên nữ nhơn, có tòa bảy báu trên giăng lưới báu, hoa sen bảy báu trùm với tướng báu, như cõi thanh tịnh trang nghiêm của Văn Thù Sư Lợi được thành đồng nhau không khác. Nếu lời tôi nói trên đây không hư vọng thì nay toàn đại chúng thân đều kim sắc, thân nữ nhơn của tôi biến thành nam tử như Tỳ Kheo trí pháp ba mươi tuổi".

Ðồng nữ nói xong, toàn đại chúng thân đều kim sắc. Diệu Huệ chuyển thành nam tử như Tỳ Kheo tri pháp ba mười tuổi.

Bấy giờ chư Thiên Ðịa cư chuyền nhau ca ngợi: " Thiện tai! Ðại tai! Diệu Huệ đại Bồ Tát có thể thuở vị lai lúc thành Bồ Ðề cõi nước nghiêm tịnh công đức như vậy".

Ðúc Phật bảo Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: "Diệu Huệ Bồ Tát nầy đời Ðương Lai thành Phật hiệu là Thù Thắng công Ðức Bửu Tạng Như Lai".

Ðức Phật nói lời nầy có ba mươi câu chi chúng sanh an trụ bất thối chuyển nơi Vô thượng Bồ Ðề, tám mươi câu chi chúng sanh xa trần lìa cấu được pháp nhãn tịnh, tám ngàn chúng sanh được trí chúng. Năm ngàn Tỳ Kheo hành Bồ Tát thừa lòng muốn thối chuyển nay nhơn vì thấy Diệu Huệ Bồ Tát ý nguyện thiện căn oai đức thù thắng nên đều cởi thượng y đang mặc dâng lên Ðức Như Lai rồi phát hoằng thệ rằng: "Do thiện căn nầy chúng tôi quyết định thành Vô Thượng Bồ Ðề".

Vì chư Tỳ Kheo nầy đem thiện căn hồi hướng Vô Thượng Bồ Ðề nên siêu chín mươi kiếp khổ sanh tử được chẳng thối chuyển Vô Thượng Bồ Ðề.

Ðức Phật liền thọ ký cho năm ngàn Tỳ Kheo ấy rằng: "Ðời đương lai qua sau ngàn kiếp, trong kiếp Vô Cấu Quang Minh, thế giới Dương Diệm, quốc độ Nam Nhẫn, trong một kiếp nối kế nhau thành Phật đồng một hiệu là Biện Tài Trang Nghiêm Như Lai".

Ðức Phật phán tiếp: "Nầy Văn Thù Sư Lơi! Pháp môn như vậy có đại oai đức hay khiến chư Bồ Tát và người Thanh Văn thừa được lợi ích lớn.

- Nầy Văn Thù Sư Lợi! Hoặc có thiện nam tử thiện nữ nhơn vì cầu Bồ Ðề mà không phương tiện thiện xảo hành sáu Ba La mật mãn ngàn kiếp. Lại có người trong nữa tháng biên chép đọc tụng kinh nầy, thì phước đức đây hơn phước đức trên ngàn muôn ức lần, nhẫn đến không toán số thí dụ.

- Nầy Văn Thù Sư Lợi! Pháp Môn vi diệu như vậy là căn bổn của các khế kinh Ðại thừa, ta đem phó chúc cho ông, đời đương lai ông thọ trì đọc tụng giải thuyết cho người.

Ví như vua Chuyển Luân Thánh Vương xuất thế thì bảy báu đều hiện ra tại trước vua ; Sau khi vua mất thì bảy báu cũng mất theo.

Pháp môn vi diệu nầy lưu hành tại thế gian thì chính là pháp nhãn thất Bồ Ðề phần v.v…của chư Như Lai chẳng mất. Nếu không lưu hành thì chánh pháp sẽ mất.

Vì thế nên, nầy Văn Thù Sư Lợi! Nếu người muốn cầu Bồ Ðề thì nên phát khởi tinh tiến biên chép kinh nầy thọ trì đọc tụng vì người mà giải thuyết. Ðây là lời dạy của Phật, chớ để đời sau phải sanh lòng hối hận".

Ðức Phật nói kinh nầy rồi, Diệu Huệ Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và cả đại chúng Thiên Long Bát Bộ nghe lời Phật dạy đếu rất vui mừng tín thọ phụng hành.

Tiêu điểm: